Tag Archive | bibeln

Insikt om synden

The subject of sin is vital knowledge…If you have not learned about sin, you cannot understand yourself, or your fellow-men, or the world you live in, or the Christian faith. And you will not be able to make head or tail of the Bible. For the Bible is an exposition of God’s answer to the problem of human sin and unless you have that problem clearly before you, you will keep missing the point of what it says.

JJ Packer

Evangelierna – trovärdiga historiska dokument?

Många tror felaktigt att evangelierna i bibeln är myter som utvecklats under lång tid. De jämför gärna berättelsernas framkomst med viskningsleken där informationen förvrängs när den förs vidare från en person till en annan person. Evangeliernas innehåll och budskap skall på samma sätt ha förvanskats under tidens gång och innehåller endast en kärna av det som de första författarna en gång skrev. Ingenting kunde dock vara mer felaktigt.

Evangelierna är för det första skrivna väldigt nära inpå händelserna för att mytbildning skall hinna uppkomma. Liberala bibelforskare, som gärna ser en så sen datering som möjligt, menar att evangelierna skrevs någon gång efter år 70, vilket ger ett tidsspann mellan Jesu liv och de tidigaste evangelierna på ca 40 år. För att mytbildning skall hinna börja uppkomma krävs dock mer än 100 till 200 års tidsspann. Tiden är med andra ord alldeles för kort för mytbildning.

Det finns dock mycket som talar för att de synoptiska evangelierna (Matteus, Markus och Lukas) är skrivna långt tidigare, kanske redan år 50, vilket skapar en tidsrymd på ca 20 år. Templet i Jerusalem förstördes år 70 av den romerska generalen Titus och nämns inte med ett ord i något av evangelierna. Denna händelse var en otroligt omskakande händelse för judarna och kan beskrivas som ett 11 september för dem, fast än värre. Vi kan inte heller läsa något om Paulus (år 67) och Petrus (år 64) martyrskap eller de kristnas förföljelse i Rom år 60 av Nero. Dessa händelser borde varit nertecknade i apostlagärningarna som beskriver de först kristnas upplevelser efter Jesus död och uppståndelse. Apostlagärningarna slutar istället när Paulus sitter i husarrest. Hans frisläppande från husarresten nämns inte i apostlagärningarna. Och eftersom Lukasevangeliet är skrivet före apostlagärningarna så bör den vara skriven före år 60. Förutom dessa händelser så citeras även delar av Lukasevangeliet i första Timoteusbrevet, vilket har en tidigare datering än det som de liberala bibelforskarna vill ge Lukasevangeliet.

Men även om de liberala bibelforskarnas datering av evangelierna stämmer, så är som jag tidigare nämnt tidsspannet mellan de skriftliga skildringarna och de ursprungliga händelserna allt för kort för att mytbildning skall hinna uppkomma. För att nämna ett annat exempel från Antiken. De två tidigaste biografierna om Alexander den store skrevs av Arrian och Plutarch mer än 400 år efter hans död. Historikerna behandlar det här materialet tillförlitligt. Vi kan också se att legenderna om Alexander började först utvecklas flera århundraden efter att dessa biografier skrevs.

Värt att komma ihåg i sammanhanget är att det är tidsspannen mellan bevisen och de ursprungliga händelserna som är kritisk, inte tidsspannet mellan bevisen och nuet. Om tidsspannet mellan ursprungshändelserna och bevisen är kort, spelar det ingen roll hur långt tillbaka i tiden detta sträcker sig. Goda bevis blir inte sämre på grund av tidens rand.

Det andra som talar för att evangelierna är korrekta och baserade på ögonvittnesskildringar, och inte på någon urvattnad och förvanskad mytbildning, är de detaljrika beskrivningarna som evangelierna är fyllda av. För det är ju som bekant så, att ju mer detaljer man lägger in i en uppdiktad berättelse, desto större sannolikhet att detaljerna inte stämmer med verkligheten. Detaljer om namn, geografi, kulturella seder, historiska referenser och botanik är några sådana exempel. Peter Williams ger i nedanstående timslånga filmklipp en genomgång av både nya och gamla upptäckter som stärker evangeliernas trovärdighet.

I föreläsningen jämför Peter Williams evangelierna i bibeln, de kanoniska evangelierna, med några apokryfiska evangelier. Många skeptiker till den kristna tron och bibeln vill ofta gärna framhålla de apokryfiska evangelierna när Jesus och evangelierna kommer på tal. Man menar att evangelierna som finns nedtecknade i bibeln inte ger en rätt bild av Jesu liv, gärning och lära. Detta trots att de apokryfiska evangelierna är skrivna långt senare än de kanoniska evangelierna och att de aldrig, med ett undantag, citeras av någon känd författare under de tre första århundradena. När innehållet i evangelierna kontrasteras mot de apokryfiska evangelierna, blir det uppenbart att evangelierna vi har i nya testamentet är autentiska och trovärdiga medan de apokryfiska evangelierna är bleka förvanskade kopior.

I föreläsningen kommer Peter Williams fram till några intressanta slutsatser;

1. Om evangelierna är ett resultat från konspiration eller inkompetens så borde inte berättelserna i evangelierna vara så otroligt detaljrika och korrekta.

2. Om evangelierna är baserad på berättelser som vandrat i flera led från ögonvittnena (”viskningsleken-teorin”) så borde inte berättelserna i evangelierna vara så otroligt detaljrika och korrekta.

Ta del av föreläsningen nedan. Du kommer inte ångra att du tittade på detta om du är nyfiken på om evangelierna i bibeln är autentiska.

Se andra relaterade inlägg;
Historiska bevis för Jesu uppståndelse?
Allt som börjar existera har en orsak, även universum
Debatt om tro och vetenskap

Historiska bevis för Jesu uppståndelse?

Nu stundar långledighet för många svenskar. På skärtorsdagen har många endast jobbat halv dag och på långfredagen och på annandagen är det röda dagar i kalendern. Godis, ägg, påskharar och påskkärringar är det som förknippas med denna tid. Men varför firar vi egentligen påsk?

De flesta vet att det är en kristen högtid. Det man kanske inte vet är att det är kristendomens absolut viktigaste högtid eftersom allt står och faller med påsken. Den centrala läran i kristendom kretsar kring vad som hände under dessa dagar för snart 2000 år sedan. Därför är det intressant att titta lite närmare på Jesus nu under påsken.

Jesus en myt?
Många svenskar idag är i det närmaste analfabeter när det gäller kunskap om kristendomen. Vidare lever många i tron att Jesus bara är en myt bland många andra och att det inte ens är helt säkert om han verkligen har existerat. Historikerna idag är dock helt på det klara att Jesus verkligen har existerat. Vidare är majoriteten av de som forskar kring detta överens om ett antal fakta rörande Jesus som t ex  1) korsfästelsen och begravningen av Jesus, 2) den tomma graven, 3) vittnesbörden från flera människor som säger sig ha mött Jesus efter korsfästelsen och 4) att de första kristna verkligen trodde på och predikade att Jesus uppstått från de döda. Hur dessa fakta sedan skall förklaras eller tolkas råder det däremot delade meningar om.

Textkritik
Men hur kan vi överhuvudtaget veta något om sådant som utspelade sig under antiken? Det är här historieforskarnas arbete kommer in. De studerar bl a nertecknade skrifter och arkeologiska fynd och försöker utifrån dessa fakta dra slutsatser om vad som hänt. När det gäller Jesus finns väldigt många skrifter, både i och utanför de skrifter som finns i Nya testamentet. Jesus är dokumenterad i både kristna, judiska och romerska texter. Det är intressant att vi har mer information om Jesus än många andra viktiga och framstående personer från antiken, trots att Jesus var en ganska udda figur och endast verkade i offentligheten under 3 år. Viktigt att påpeka är också att dessa forskare inte hanterar texter från nya testamentet som heliga texter utan granskar texterna som vilket annat dokument som helst från antiken.

En annan sak som är viktig att komma ihåg när det gäller textkritik, är att det är tidsspannet mellan bevisen och de ursprungliga händelserna som är kritisk, inte tidsspannet mellan bevisen och nuet. Om tidsspannet mellan ursprungshändelsen och beviset är kort, spelar det ingen roll hur långt tillbaka i tiden detta sträcker sig. Goda bevis blir inte sämre på grund av tidens rand. Men om t ex tiden mellan en händelse och det första nedtecknade beviset är långt, finns risk för att händelserna utsättas för legendariska influenser och tillrättalägganden eftersom förstahands information och vittnen saknas som kan korrigera berättelsen. När det gäller de bibliska texterna kring Jesu död och uppståndelse är tidsspannet mellan händelserna och de nertecknade dokument extremt kort. Någon tid för mytbildning finns inte eftersom det oftast krävs mer än 100 till 200 år för att mytbildningen skall slå igenom.

Den tomma graven – ett historiskt faktum
Som jag tidigare nämnde är Jesu avrättning på korset och hans begravning väl dokumenterad och ansedd som ett historiskt faktum av forskarna. Idag finns ingen seriös forskare som tvivlar på detta. Detta historiska faktum styrker även att Jesu grav var tom på den tredje dagen. Hur då kanske du undrar? Om den historiska beskrivningen om Jesu död och begravning är korrekt, innebär detta att Jesu gravplats var vida känd i Jerusalem både för kristna och judar. Det innebär vidare att det vore omöjligt för en rörelse, som bygger sin lära på att Jesus uppstått från de döda, att utbreda sig i Jerusalem om graven inte var tom. Faktum är att motståndare till de första kristna själva medger att graven var tom eftersom de anger en alternativ förklaring till detta, nämligen att Jesu lärjungar stulit kroppen på natten. Detta är en del av den så kallade konspirationsteorin kring Jesu död och uppståndelse.

Hallucinationer?
Ett annat faktum som en majoritet av historikerna är överens om, är att flera människor efter Jesu död hade sett Jesus som uppstånden. Detta skedde vid ett flertal tillfällen för olika människor, både individer och i grupp. Detta förklaras av de sekulära forskarna som hallucinationer. Dock talar erfarenheter från psykologin emot detta eftersom hallucinationer extremt sällan sker i grupp. Hallucinationer sker istället individuellt och omfattar oftast bara ett sinne (mer sällan syn, än t ex känsla och hörsel) såvida inte droger är inblandade.

Vad är grunden till tron att Jesus har uppstått?
En annan intressant fråga som inställer sig är varifrån läran om Jesu uppståndelse kommer ifrån, om just inte ifrån att Jesus verkligen uppstod. Vi vet idag att lärjungarna verkligen trodde att Jesus hade uppstått och att uppståndelsen var ett centralt tema i deras förkunnelse. Varifrån kom denna lära eller teologi ifrån om Jesus inte uppstod? Någon kristendom fanns inte vid den tidpunkten som kunde ha influerat detta eftersom kristendom är född just på detta faktum. Någon sådan lära finns inte heller i judendomen. Enligt judarna skulle Messias upprätta ett rike på jorden här och nu. Messias skulle återta kung Davids tron (David från gamla testamentet). Ingenstans i gamla testamentet går det med tydlighet att utläsa att Messias skulle uppstå. Den uppståndelse som det talas om i gamla testamentet handlar alltid om uppståndelse vid tiden slut då alla rättfärdiga skulle uppstå.

Alternativa förklaringar
Detta är en mycket översiktlig beskrivning av de historiska bevis som finns kring Jesu död och uppståndelse. Till dessa fakta finns en rad olika förklaringar. Den tomma graven har förklaringar som att t ex lärjungarna stal kroppen, att kvinnorna på söndag morgon gick till fel grav, att Jesus enbart var skendöd och sedan kravlade sig upp ur graven och övertygade lärjungarna att han var uppstånden. En annan mer absurd förklaring är att Jesus hade en tvillingbror som hållit sig dold i kulisserna och sedan kommit fram när Jesus dött. Synerna av Jesus förklaras av hallucinationer.

De naturalistiska förklaringarna håller inte
Ingen av de naturalistiska förklaringarna kan dock på ett bra och tillförlitligt sätt förklara all data som finns kring de historiska bevisen. Hallucinationsteorin måste till exempel kombineras av att lärjungarna stal Jesu kropp från graven för att förklarar både den tomma graven och synerna. Konspirationsteorin har svårt att förklara hur varför de första kristna kunde gå i döden (martyskap pga förföljelser) får något som de visste var en lögn. Vidare blir det svårt att förklara varför även fiender eller skeptiker omvände sig om verkliga bevis saknades och allt enbart byggde på en lögn. Nej, den bästa förklaringen till all data är att det verkligen skedde såsom de första lärjungarna vittnar om, att Gud uppväckte Jesus från de döda.

Om det var länge sedan du läste något i bibeln (du kanske aldrig läst i bibeln) kan jag rekommendera dig att läsa kapitel 14-16 i Markusevangeliet som är det äldsta evangeliet som beskriver Jesu död och uppståndelse. Tänk även på hur avskalat och enkelt händelseförloppet beskrivs.

Om du vill läsa mer om t ex de alternativa förklaringarna till dessa fakta och varför de inte håller kan jag rekommendera artikeln  ”Evidence for the Resurrection of Christ

Glad Påsk!

Se andra relaterade inlägg;
Big Bang – ett bevis för Guds existens?
Moraliska argument pekar på en Gud?

%d bloggare gillar detta: